MENU

Manga Hot

Yuan Zun CHAPTER LIST

Yuan Zun:

"A teenager holds a pen, while a dragon dances; Chaos surrounds the world, lighting the sky. In this world, will the python swallow the dragon, or will the saint dragon rise?!"
Chapter name Time uploaded
Yuan Zun Chapter 438

7 hours ago
Yuan Zun Chapter 357.5

: Destroying The Stamp

Yuan Zun Chapter 356.5

: Cang Xuan's Strength

Yuan Zun Chapter 353.3

: Meeting The Patriarch Again

Yuan Zun Chapter 353

: The Fourth Saint Rune

Yuan Zun Chapter 352.5

: The True Saint Realm

Yuan Zun Chapter 352

: The Heart Of Saint

Yuan Zun Chapter 351

: Life Executioner Painting

Yuan Zun Chapter 350.5

: Life Executioner Painting

Yuan Zun Chapter 348

: Hall Master Of The Heavenly Sacred Hall

Yuan Zun Chapter 347.5

: Hall Master Of The Blood Sacred Hall

Yuan Zun Chapter 347

: Earthshaking Battle

Yuan Zun Chapter 345

: Jiang Lei Jun

Yuan Zun Chapter 344.5

: Lianyi's Past

Yuan Zun Chapter 342.5

: Before The Saint Stamp

Yuan Zun Chapter 341

: Exploring Blackwater

Yuan Zun Chapter 340.5

: A Familiar Place

Yuan Zun Chapter 340

: Compensation

Yuan Zun Chapter 332

: Broken Dragon City

Yuan Zun Chapter 331.5

: Obliterate

Yuan Zun Chapter 329.5

: Compare Trump Cards

Yuan Zun Chapter 329

: The Soul Of Blood Asura

Yuan Zun Chapter 328.5

: You Have Repeatedly Surprised Me

Yuan Zun Chapter 328

: Zhou Yuan's Strength!

Yuan Zun Chapter 327.5

: The Battle Of Old Enemies 2

Yuan Zun Chapter 327

: The Battle Of Old Enemies

Yuan Zun Chapter 326.5

: Encountering Wu Huang Again

Yuan Zun Chapter 326

: Friends Gather

Yuan Zun Chapter 325.5

: The Path Home

Yuan Zun Chapter 325

: Mythic Saint Body Complete

Yuan Zun Chapter 324

: Three Jars Of Taoyao Wine

Yuan Zun Chapter 323

: He Leader Of The Chosen

Yuan Zun Chapter 322.5

: Celestial Shadow And Sword Orb

Yuan Zun Chapter 322

: Like A Hot Knife Slicing Through Butter

Yuan Zun Chapter 321.5

: First Choice

Yuan Zun Chapter 321

: Chosen Competition Battle!

Yuan Zun Chapter 320.5

: Strength Skyrocket

Yuan Zun Chapter 320

: Change In The First Position

Yuan Zun Chapter 318.5

: Pseudo Law Domain

Yuan Zun Chapter 317

: Heavenly Punishment

Yuan Zun Chapter 314

: Disadvantage

Yuan Zun Chapter 313

: Two Women

Yuan Zun Chapter 312.5

: Chu Qing's Combat Form

Yuan Zun Chapter 312

: Time Has Passed

Yuan Zun Chapter 311

: Mysterious Jade Disc

Yuan Zun Chapter 310.5

: Blessing Appears

Yuan Zun Chapter 308.5

: Thirty-Nine Thousand Genesis Qi Stars!

Yuan Zun Chapter 306.5

: Swallow In One Mouthful

Yuan Zun Chapter 306

: New Chosen Of The Cangxuan Sect

Yuan Zun Chapter 305.5

: Blue Serpent Destroys Golden Pill

Yuan Zun Chapter 304.5

: Chief Disciple Against Chosen

Yuan Zun Chapter 303.5

: Jiang Taishen's Methods

Yuan Zun Chapter 302.5

: Guarding The Treasure Location

Yuan Zun Chapter 300.5

: Blessing Of The Great Mythic Mountain Range

Yuan Zun Chapter 298.5

: The Chosen Appear!

Yuan Zun Chapter 292

: Battling Fan Yao

Yuan Zun Chapter 291.5

: Fan Yao's Viciousness

Yuan Zun Chapter 288.5

: Gathering Of Three Factions

Yuan Zun Chapter 286

: Urgent Assistance Token

Yuan Zun Chapter 285

: Thunder King Seal

Yuan Zun Chapter 278.5

: Splitting The Genesis Essence

Yuan Zun Chapter 277.5

: Neutralizing The Dragon Saliva True Water Part

Yuan Zun Chapter 277

: Neutralizing The Dragon Saliva True Water Part

Yuan Zun Chapter 276.5

: Zhou Yuan Enters The Fray

Yuan Zun Chapter 276

: Dragon Saliva True Water

Yuan Zun Chapter 275.5

: Chosens Battle The Ten Thousand Foot Aquatic Beast

Yuan Zun Chapter 275

: Aquatic Beasts Attack The Island

Yuan Zun Chapter 274

: Cooperation Of The Seven Peaks

Yuan Zun Chapter 273.5

: Ten Thousand Feet

Yuan Zun Chapter 273

: Victory And Defeat

Yuan Zun Chapter 272.5

: Shattering The Sword Orb

Yuan Zun Chapter 272

: You Have Your Sword Orb, I Have My Saint Spirit!

Yuan Zun Chapter 271.5

: Omega Saint Spirit Art

Yuan Zun Chapter 244.5

: Start Of The Chief Disciple Selection

Yuan Zun Chapter 244

: Chief Disciple Peak

Yuan Zun Chapter 232.5

: Participating In The Chief Disciple Selection

Yuan Zun Chapter 232

: Returning To The Sect

Yuan Zun Chapter 229.5

: The Tenaciously Troublesome Yang Xuan

Yuan Zun Chapter 229

: Zhou Yuan's Prowess

Yuan Zun Chapter 228.5

: Zhou Yuan Vs Yang Xuan

Yuan Zun Chapter 228

: Want To Die?

Yuan Zun Chapter 227.5

: Team Wiped?

Yuan Zun Chapter 227

: One-Sided

Yuan Zun Chapter 226

: Sacred Palace Moves

Yuan Zun Chapter 224.5

: Evolution Of The Heavenly Yuan Brush

Yuan Zun Chapter 224

: Attack Of The Beast Wave

Yuan Zun Chapter 223.5

: A Hint Of Evolution

Yuan Zun Chapter 223

: First Signs Of Taiyi's Power

Yuan Zun Chapter 192.5

: Great Black Devil

Yuan Zun Chapter 192

: Magical Dragon Scales

Yuan Zun Chapter 143

: Corporeal Stage

Yuan Zun Chapter 104.5

: Battling Zhu Ying

Yuan Zun Chapter 102.5

: Luluo Seeks The Golden Pool

Yuan Zun Chapter 101.5

: Qingyu’S Aid

Yuan Zun Chapter 100.5

: Wind And Thunder Mastered, Yaoyao Injured

Yuan Zun Chapter 99.5

: Cooperation

Yuan Zun Chapter 98.5

: Python Swallows Devil Halo

Yuan Zun Chapter 97.5

: Golden Magical Python Scales

Yuan Zun Chapter 96.5

: Qi Dashing Out Of The Heaven Gate

Yuan Zun Chapter 95.5

: Watching Tigers Fight

Yuan Zun Chapter 94.5

: Mysterious Heavy Mud

Yuan Zun Chapter 93.5

: Grade 4 Genesis Beast

Yuan Zun Chapter 92.5

: String Of White Qi

Yuan Zun Chapter 91.5

: Enemies Inevitably Meet

Yuan Zun Chapter 87

: Little Heaven Genesis Technique

Yuan Zun Chapter 86

: Heavenly Luo Halberd

Yuan Zun Chapter 85.5

: Saint Remains City

Yuan Zun Chapter 85

: The Youth In Ash Robes 2

Yuan Zun Chapter 84

: Splitting The Treasure

Yuan Zun Chapter 83.5

: Escaping Unscathed

Yuan Zun Chapter 82.5

: Break The Heavens!

Yuan Zun Chapter 81.5

: Spirit Refining Tower?

Yuan Zun Chapter 72.5

: Shocking Sky Sword (Part Two)

Yuan Zun Chapter 72

: Shocking Sky Sword (Part One)

Yuan Zun Chapter 71.5

: The Feelings Behind That Strike

Yuan Zun Chapter 69

: Arrival Of War (Part 1)

Yuan Zun Chapter 68.5

: Omni Python Qi (Part 2)

Yuan Zun Chapter 68

: Omni Python Qi (Part 1)

Yuan Zun Chapter 67.5

: Declaration Of War

Yuan Zun Chapter 66.5

: Silver Battle Puppet (Part 2)

Yuan Zun Chapter 66

: Silver Battle Puppet (Part 1)

Yuan Zun Chapter 65

: Underground Palace

Yuan Zun Chapter 64.5

: Left Behind Treasures

Yuan Zun Chapter 64

: Surrender

Yuan Zun Chapter 63.5

: Grade 4 Python-Type Beast Spirit

Yuan Zun Chapter 63

: Fire Spirit Grain Obtained (Part 1)

Yuan Zun Chapter 62

: Battling Qi Hao

Yuan Zun Chapter 61.5

: Battling Qi Hao

Maybe coming in the next issue
Yuan Zun Chapter 439
Yuan Zun Chapter 440

Bookmark

  • You not bookmark any manga yet

History

  • You have not read any manga

Manga by Initial Alphabetic

Manga by Status